polinst.ru
InstytutPolskiPetersburg
Фото и видео материалы
Обучение и образование
Выставки
Издательская деятельность
Конференции
Страницы истории
Государственные символы
«Новое польское кино»
Instytut Polski
Header

min Text

Читать дальше »»

Ближайшие события

Здесь будет публиковаться информация о событиях и мероприятиях в культурной жизни петербургской полонии.

Мы на фейсбуке
Мы в твиттере

CERTYFIKAT Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapraszamy do przystąpienia do egzaminu wszystkie osoby, które chciałyby udokumentować stopień swojej biegłości w języku polskim!

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:

B1 – podstawowym;

B2 – średnim ogólnym;

C2 – zaawansowanym.

Egzamin składa się z pięciu równoważnych części. Każda z tych części zawiera zadania pozwalające na uzyskanie maksimum 40 punktów. Ogólna suma punktów możliwych do uzyskania na egzaminie wynosi więc 200. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku (minimum 60% punktów) z każdej z pięciu części egzaminu:

A. rozumienie ze słuchu

B.poprawność gramatyczna

C.rozumienie tekstu pisanego

D.pisanie

E. mówienie.

Części A, B i C egzaminu są testowane i oceniane głównie za pomocą zadań polegających na wyborze właściwej odpowiedzi (multiple choice) lub utworzeniu właściwej formy. Części D i E egzaminu testuje się przy zastosowaniu cząstkowych kryteriów oceny. Czynnik subiektywny, nieunikniony w tym przypadku, jest ograniczany poprzez standaryzację kryteriów oceny, podwójną ich weryfikację oraz szkolenie egzaminujących.

Każda praca jest oceniana w skali od 1 do 4 przez dwóch niezależnych egzaminatorów pod względem:

 • wykonania zadania (treść, długość, forma, kompozycja);
 • poprawności gramatycznej;
 • słownictwa;
 • stylu;
 • ortografii i interpunkcji.

Każdy z egzaminatorów może przyznać zdającemu maksymalnie 20 punktów, które są następnie sumowane, a po zsumowaniu stanowią rezultat tej części egzaminu. Każda wypowiedź ustna jest oceniana przez dwóch niezależnych egzaminatorów. Oceniają oni:

 • wykonanie zadań;
 • poprawność językową, która obejmuje poprawność gramatyczną, słownictwo i styl oraz poprawność fonetyczną i płynność wypowiedzi.

Każdy z egzaminatorów może przyznać zdającemu maksymalnie 20 punktów, które są następnie sumowane, a po zsumowaniu stanowią rezultat tej części egzaminu. Ocena z egzaminu jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych z poszczególnych jego części. Ocenę z egzaminu ustala się według następującej skali:

 • celujący 189,6 – 200 punktów (94,8% - 100%)
 • bardzo dobry 169,6 – 189,5 punktów (84,8% - 94,75%)
 • dobry 149,6 – 169,5 punktów (74,8% - 84,75%)
 • dostateczny 120 – 149,5 punktów (60% - 74,75%)
 • niedostateczny 0 – 119 punktów. (0 - 59,5%)

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą do niego przystąpić na tym samym poziomie ponownie dopiero po roku.

Egzamin jest płatny.

Informacje o egzaminie na stronie: www.certyfikatpolski.pl

Закон о польском языке вводит возможность получения иностранцами или польскими гражданами, проживающими постоянно за границей, официального подтверждения знания польского языка после сдачи экзамена государственной экзаменационной комиссии. Экзамен проходит в Польше либо в зарубежном  центре. Документом, подтверждающим знание польского языка как иностранного, является сертификат, выдаваемый комиссией.

Экзамены проводятся на трех уровнях сложности: начальном (B1), среднем общим (B2) и сложном (C2).

Экзамен состоит из пяти равнозначных частей, проверяющих вышеуказанную подготовку в области речи и письма. Чтобы сдать, необходимо получить 60 баллов из 100 в каждой части экзамена. 
Условием доступа к экзамену на уровнях B1 и B2 является достижение не позднее дня экзамена 16-летнего возраста, а в случае уровня C2 – 18-летнего.
Организационным подразделением является Бюро по признанию образования и международного обмена Министерства народного образования и спорта (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).

официальный сайт сертификационной комиссии: www.certyfikatpolski.plКак Вы оцениваете работу нашего сайта

Цели и задачи
Целью деятельности Польского института в Санкт-Петербурге является распространение достижений польской культуры и науки, расширение знания о польской культуре среди российской общественности, а также развитие контактов, обмен опытом и поддержание диалога между польскими и российскими представителями науки, литературы, искусства, кино, театра и музыки.

Copyright © Instytut Polski All Rights Reserved
При полном или частичном использовании материалов
ссылка (для интернет-изданий – гиперссылка) на polinst.ru обязательна.

Интернет агентство MirWeb MirWeb Internet Agency